(นางสาวนฤตยา ภูฆัง)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

081-8863089