นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

โครงสร้างองค์กร

Post on 03 December 2015
by Super User
Hits: 1095

 

 

นางขนิษฐา  มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

 


งานบริหารทั่วไป


                                                                                                                                                                     

                           นางอารีย์   แข็งธัญญะกิจ                                                     นางพยอม  เบ้าสุข
                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

                                                                       

 

                                                                                           

    นายชัยวัฒน์  ภูมมาฤทธิ์           นางสาวอภิรดี  ปทุมานน์                นายไพศาล  จูเที่ยง                 นางสายหยุด  หลำผึ้ง
      พนักงานขับรถยนต์                 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                 พนักงานขับรถยนต์                พนักงานทำความสะอาด

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


                                                                                           

       นางเรณุกา  แจ่มแจ้ง             นางสาวสายฝน  บัววัฒน์         นางสาวอุบลวรรณ  ทองเคลือ       นางสาวฐิติญาภรณ์  รอดหลง
  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ               นิติกรชำนาญการ              นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                 นางสาววันทนีย์  อ่อนคำ                             นางสุชาดา  เงินอยู่         
                                      นักวิชาการแรงงาน                                เจ้าพนักงานแรงงาน