นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

อำนาจหน้าที่

Post on 12 June 2019
by Chainat
Hits: 66

 

    อำนาจหน้าที่

      (1)  ดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      (2)  ให้บริการงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด

      (3)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการต่อกรมและกระทรวง

      (4)  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ได้รับมอบหมาย