นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

กสร. เสริมสร้างวินัยการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการพื้นที่เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง

Post on 29 November 2019
by Chainat
Hits: 5

กสร. เสริมสร้างวินัยการทำงานให้นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

พื้นที่เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (สรพ.5) กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแรงงานในอนาคต สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสรพ. 5 จำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้นพาร์คสวีท กรุงเทพฯ