นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท

อธิบดีกสร.ให้โอวาทข้าราชการใหม่

Post on 29 November 2019
by Chainat
Hits: 4

อธิบดีกสร.ให้โอวาทข้าราชการใหม่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 น ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 โดยมีข้าราชการใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้ารับการอบรม จำนวน 21 คน ในโอกาสนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ โดยขอให้ยึดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อให้เป็นคนเก่งทั้ง 4 ด้าน คือ 1.เก่งงาน 2.เก่งคน 3.เก่งคิด และ4.เก่งดำเนินชีวิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการที่ดี และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง